Kisbajnok
SEARCHING

Játékszabályzat

Nyereményjáték szabályzat és tájékoztatás személyes adatok kezeléséről

A jelen nyereményjáték szabályzat és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Szabályzat) a Médiaszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap által üzemeltetett M4 elnevezésű médiaszolgáltatásban közzétételre kerülő, a  “SZESZÁ” Hírolvasó Betéti Társaság által készített, „kisBAJNOK”című magazinműsorban (a továbbiakban: Műsorszám) lebonyolításra kerülőrendszeres nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) részvételi feltételeit és a kapcsolódó adatkezelésekről szóló tájékoztatást tartalmazza az alábbiak szerint.

A Játék szervezője és lebonyolítója a „SZESZÁ” Hírolvasó Betéti Társaság (továbbiakban: Szervező).

A Játékban résztvevő személy a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

 1.A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremények felajánlói, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a Játékban  14. életévét be nem töltött kiskorú, vagy egyébként cselekvőképtelen személy nevében kizárólag törvényes képviselője vehet részt, a 14. életévét betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, vagy egyébként korlátozottan cselekvőképes személy részvételéhez pedig törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. Mivel aJáték lebonyolítása során a Szervezőnek nincs lehetősége a Játékosrészvételi jogosultságát, jognyilatkozatai érvényességét ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának meglétét vizsgálni, annak tartalmát megismerni, ezért amennyiben a Szervezőnek bármilyen módon tudomására jut, hogy a Játékos a Játékban való részvételre a fentiek szerint nem jogosult, bármikor jogosult a Játékost erre való hivatkozással a Játékból kizárni, a Játékost érintő adatkezelés azonnali megszüntetése mellett.

A Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kijelenti, hogy az abban való részvételre a jelen Szabályzat szerint jogosult és a jelentkezés során a Szervezővel közöltadatai megfelelnek a valóságnak.

 

 1. A Játék leírása

A Játék során a Játékosnak a Műsorszám egyes adásaiban elhangzott, az adott adás témájához kapcsolódó tudásalapú kérdéstkell helyesen megválaszolniaa jatek@kisbajnok.hu e-mail címre a lenti 3. pontban megjelölt határidőben elküldött elektronikus levél útján, a Szervező pedig a helyes válasz beküldői közöttnyereményt sorsol ki.

 

 1. A Játék időtartama

A Játék egyes fordulói 2016. január 10. és 2016.december 31. között, a Műsorszám egyes adásainak naptári hetenkénti első közzétételéhez kapcsolódóan zajlanak (a továbbiakban: a Játék fordulói), de maximum addig az időpontig és olyan rendszerességgel, ameddig és amilyen rendszerességgel a Műsorszám egyes adásai az M4 médiaszolgáltatásban sugárzásra kerülnek.

A Játék fordulóiban részt venni, azokra jelentkezni a Műsorszám egyes adásainak naptári hetenkénti első közzétételét követő keddi nap18.00 óráig lehetséges. Az ezen időpont után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 

 1. Részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a Műsorszámnak a Játék fordulójához kapcsolódó adásában feltett tudásalapú kérdést a fenti 3. pontban megjelölt határidőben helyesen megválaszolják, és a jelen Szabályzat elfogadásával a Szervező részére adatkezelési hozzájárulást adnak nyerés esetén a nevük közlésére a Műsorszám érintett adásában, valamint hírlevél küldés, mint marketing célú megkeresés céljára.

A Játék egyes fordulóiban egy e-mail címről egy helyes megfejtést lehet érvényesen beküldeni, a további beküldéseket Szervező nem tekinti érvényesnek és a sorsolás során nem veszi figyelembe.

 

 1. Nyeremények és nyertesek

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

A Játék minden fordulójában 1 nyertes kerül kisorsolásra, akinek nyereménye 1 darab kisBAJNOK logóval ellátott póló és 1 darab kisBAJNOK logóval ellátott bögre.

A Szervező a nyeremények körét és a Játék egyes fordulói nyerteseinek számát a Játék időtartama alatt bármikor jogosult bővíteni.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban esetlegesen felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni, azzal, hogy a Szervező az ilyen adók és járulékok megfizetését felmerülésük esetén vállalja.

 

 1. Sorsolás

A Játék egyes fordulói nyereményének sorsolása a Műsorszámnak a Játék adott fordulójához kapcsolódó adását követő adás felvételének napján, a Szervező 3 megbízottjából álló sorsolási bizottság előtt, kézi sorsolással történik. A sorsolásokról a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

 

 1. Nyertesek értesítése

 A Szervező a nyertesek nevét a Műsorszámnak a Játék aktuális fordulóját követő sorsolást követően sugárzott adásában nyilvánosságra hozza, továbbá a nyerteseket a sorsolásokat követő 7 munkanapon belüla Játékra történő jelentkezéskor használt e-mail címen, elektronikus levél útján értesíti.  A Játékos tudomásul veszi, hogy a nyeremények átvételének feltétele, hogy a Szervező által küldött értesítésre küldött válasz e-mailben eljuttassa Szervező részére lakcímadatát, illetve ha az ettől különbözik, azt a pontos adatokkal megadott postai címet, amelyre a nyeremény kézbesítését kéri.

 

 1. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és szolgáltatásáért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereményt a Szervező juttatja el a nyertesek részére postai kézbesítés útján, a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) közreműködésével. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, nem vállal azonban felelősséget a kézbesítés tényleges időpontjáért.

A nyereményeket a Szervező kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosok részére,egy kézbesítési kísérlet erejéig postázza.

A nyeremények kézbesítésével kapcsolatos észrevételek és reklamációk a Szervezőnél tehetők meg.

 

 1. Adatkezelés

A Játékra való jelentkezéssel, mint a jelen Szabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy a Szervezővel közölt személyes adatait a Szervező a Játék lebonyolítása érdekében a lentiekben meghatározottak szerint kezelje, valamint hogy részére a Szervező a Műsorszám kapcsán rendszeres hírlevelet küldjön a Játékra való jelentkezés során használt elektronikus elérhetőségére.

A Szervező által folytatott adatkezelések céljai: aJáték lebonyolítása, a Játék nyerteseinek értesítése, a részükre a nyeremények postázása, továbbá a Játékosok részére a Műsorszámmal kapcsolatos elektronikus hírlevél küldése.

Kezelt adatok meghatározása: az adatkezelés a Játék lebonyolításával kapcsolatban a Játékosok által a megfejtés beküldéséhez használt névre és e-mail címre, valamint a nyertesek által megadott lakcímre és postai kézbesítési címre, a Szervező általi hírlevél küldéssel kapcsolatban pedig a Játékosok által a megfejtés beküldéséhez használt névre és e-mail címre terjed ki.

A Szervező által végzett adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinta Játékosok önkéntes hozzájárulása, továbbá a nyertes Játékosok esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényvonatkozó rendelkezései. Az adatok kezeléséhez való önkéntes hozzájárulás a Játékban való részvétellel, mint a jelen Szabályzat elfogadásával valósul meg.

 A Szervező által végzett adatkezelés hatósági nyilvántartási számai:

  • nyereményjáték lebonyolítására vonatkozóan:NAIH-93145/2016
  • hírlevél küldésre vonatkozóan: NAIH-93146/2016

Adatkezelés időtartama: Szervező a Játékosok adatait a Játék lebonyolításával összefüggésben – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb a sorsolást követő 3hónapig kezeli. Szervező a nyertes Játékosok név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrzi. Szervező a Játékosok adatait hírlevél küldése céljából a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Adatok törlése: a Játékos bármikor kérheti az adatkezelés megszüntetését, az adatkezelés egyes módjainak megszüntetését illetve az adatok törlését az egyes célokat illetően is. Az adatkezelés minden értelemben megszűnik és az adatok törlésre kerülnek a Játékosezirányú kérelmének kézhezvételét követő 10 munkanapon belül. Törlés helyett a Szervező zárolja a személyes adatot, ha a Játékos ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Szervező törli továbbá a személyes adatot, ha annak kezelése jogellenes, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
Adattovábbítás: A Szervező kizárólag jogszabályi kötelezettség esetén, hatóságok vagy egyéb hivatalos szervek részére továbbít adatokat, üzleti vagy marketing céllal nem továbbítja a Játékosok adatait harmadik személyek részére. Szervező az esetleges adattovábbításokról az Info tv-ben meghatározott adattovábbítási nyilvántartást vezet.

Adatfeldolgozó igénybevétele: A Szervező adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogai: A Játékos írásban bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, annak célját, jogalapját, időtartamát, adatfeldolgozó nevét, címét, tevékenységét, adattovábbítás jogalapját, címzettjét illetően, mely tájékoztatást a Szervező 30 napon belül írásban megadja. A Játékosnak joga van ahhoz, hogy megtagadja vagy megtiltsa a Szervező birtokában lévő valamennyi adatának bármilyen célú kezelését, beleértve a harmadik személy részére átadott adatok kezelését is. Szervezőilyen esetben az adatok törlését köteles 10 munkanapon belül végrehajtani, majd írásban tájékoztatni a Játékost kérésének teljesítéséről. A Játékos kérelmeit e-mailben aszerkesztoseg@kisbajnok.hucímre, levélben pedig a Szervező székhelyének postacímére juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet a Szervező csak akkor tekint hitelesnek és fogad el, ha azt a Játékos Szervező részére megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

A Szervező az adatkezelési tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

Az adatok kezelése csak a jelen Szabályzatban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

A Játékosok, mint az adatkezelés érintettjei jogérvényesíti lehetőségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5., Telefon: +36 -1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 1. Felelősség

 A jelentkezések hiányosságáért (név-, címelírás, helytelen válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy elektronikus postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ugyancsak nincs lehetősége a Szervezőnek a Játék lebonyolítása során a Játékos részvételi jogosultságát, jognyilatkozatai érvényességét ellenőrizni, illetve cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személyek törvényes képviselői nyilatkozatának meglétét vizsgálni, annak tartalmát megismerni, ezért Szervező kizárja a felelősségét a Játékosok jognyilatkozatainak, így különösen az adatkezelési hozzájárulások érvényességéért és az ezzel kapcsolatos, valamint a Játékos által megadott adatok helytállóságának hibájából vagy hiányosságaiból fakadó bármilyen jogkövetkezményért. Mindezekkel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat, illetve a jogszabály szerint helyettük helytállni köteles személyeket terheli.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a jelen Szabályzatot tartalmazó internetes felület technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

 1. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt elérhető a https://www.facebook.com/kisBAJNOKinternetes cím alatt.

A Szervező kijelenti, hogy a Játékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, a Játék semmilyen módon nem kapcsolódik a Facebookhoz. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a játékban valórészvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek és felelősség alól.

Amennyiben a Játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a szerkesztoseg@kisbajnok.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

 

Budapest, 2016. január 10.

 

WordPress Lightbox